งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 35 และ งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 5

logo_ibf.gif
Post ช้าไปหน่อยนะครับ เสาร์-อาทิตย์นี้ยุ่งตลอดเลย
สำหรับงานนี้ผมไม่พลาดอยู่แล้วครับ ไปทุกปี แต่ปีนี้ยังไม่ได้จัดเวลาเลย อิอิ
ว่าจะไปหานิยายแปลอ่านสัก 2-3 เล่ม กับ DVD/นิตยสาร Liverpool ลดราคา 😀
งานมีถึงวันอังคารที่ 10 เมษายน 2550 สถานที่เดิม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ครับ

ที่มา: www.bangkokIBF.com

หลักการและเหตุผล:
การอ่านหนังสือเป็นวิถีสำคัญยิ่งที่จะเข้าสู่โลกกว้างแห่งสรรพวิทยา ทำให้เกิดปัญญามาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับ การเป็นสังคมการอ่านจึงเป็นพื้นฐานสำคัญเกื้อหนุนความเจริญของประเทศ ในสังคมปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์ ประชาคมโลกอยู่ในสภาพเหมือนไร้พรมแดน ข้อมูลความรู้ที่ได้จากการอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วโลกกลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทั้งปวง
กระทรวงศึกษาธิการในนามภาครัฐ และสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยในนามภาคเอกชน พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ ต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ จึงได้กำหนดจัดงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 35 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 5 (Bangkok International Book Fair 2007)”
วัตถุประสงค์:
เป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยตั้งแต่ เด็ก เยาวชนตลอดจนผู้ใหญ่ทุกอาชีพเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน และอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และบรรณารักษ์รู้เทคนิควิธีการส่งเสริมการอ่านแก่เด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสมและได้ผล
เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยได้เห็นหนังสือจากนานาชาติ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นถึงการพัฒนาและเติบโตของโลกหนังสือของต่างประเทศ
เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้เห็นหนังสือไทย และสร้างโอกาสให้นักเขียนและสำนักพิมพ์ของไทย ได้ขายลิขสิทธิ์สู่ต่างประเทศ
ส่งเสริมให้สำนักพิมพ์ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวปรับปรุงพัฒนาการผลิตหนังสือให้มีคุณภาพ มีความหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ตลอดจนเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง

เป้าหมาย:
สำนักพิมพ์ต่างประเทศจาก 20 ประเทศ จำนวน 100 บูธ สำนักพิมพ์ไทยจำนวน 380 กว่าแห่ง จำนวน 720 บูธร่วมงานแสดงและจำหน่ายหนังสือ
ผู้สนใจและประชาชนที่เข้าชมงานและร่วมกิจกรรมทางวิชาการตลอดจนนิทรรศการต่าง ๆ ที่จัดในงานไม่น้อยกว่า 1,500,000 คน

ระยะเวลา:
รวมทั้งสิ้น 12 วัน คือ
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2550 เปิดให้เข้าชมงาน 17.00-21.00 น.
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม ถึง วันอังคารที่ 10 เมษายน 2550 เปิดให้เข้าชมงาน เวลา 10.00 – 21.00 น.

สถานที่จัดงาน:
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พื้นที่กว่า 20,239 ตารางเมตร

แพลนนารีฮอลล์, Main Foyer โซน C ชั้นบน-ล่าง และโซนพลาซา จำนวน 15,850 ตารางเมตร สำหรับกิจกรรมการจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษา
ห้อง Ball room , Hall A จำนวน 2,563 ตารางเมตร สำหรับจัดนิทรรศการและเวทีสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ
ห้อง Meeting Room 1-4 , ห้อง Board Room 2-4 , ห้อง Lotus จำนวน 1,826 ตารางเมตร สำหรับจัดอบรมสัมมนาวิชาการ

พิธีเปิด: วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2550 เวลา 15.00 น.

ประธานพิธีเปิด:
กราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน

นิทรรศการและกิจกรรม:
1. การแสดงและจำหน่ายหนังสือ
• จำนวนสำนักพิมพ์ที่ร่วมออกงานประมาณ 400 ราย
• จำนวนบูธ 820 บูธ
2. นิทรรศการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ
• หนังสือพระราชนิพนธ์
• หนังสือดีเด่นประจำปี 2550
• Book For Health
• นิทรรศการร้านภูฟ้า
• กิจกรรมเด็ก
• รับบริจาคหนังสือ
• เมื่อยนัก พักเท้า
3. โครงการทอฝันปันหนังสือให้น้อง ครั้งที่ 9 ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2550
4. การอบรมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ
• ห้อง Meeting Room 1-4
• ห้อง Board Room 2-4
• ห้องโลตัส
• ห้องออดิทอเรียม
5. การเสวนาบนเวที Hall A

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน:
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

หน่วยงานผู้สนับสนุนการจัดงานหลัก (Main Supporter):
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หน่วยงานผู้ให้การสนับสนุน (Supporters):
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักนายกรัฐมนตรี
สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
กรุงเทพมหานคร
กรมส่งเสริมการส่งออก
มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
UNESCO
สำนักงานเลขาธิการองค์การคณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: เกิดความตื่นตัวในวงการหนังสือ ในการผลิตหนังสือที่ดีมีคุณภาพเพื่อสนองความต้องการของประชาชนทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย
ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือตลอดจนมีนิสัยรักการอ่านหนังสือ
ทำให้เกิดการแข่งขันการพัฒนารูปแบบหนังสือและสื่อการศึกษาในรูปแบบที่ทันสมัย

Advertisements

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s