ทรท.ตายยกเข่ง!สั่งยุบพรรค-ตัดสิทธิ์กก.บห. 5 ปี 111 คน

ที่มา: Manager Online

ไทยรักไทยผิดฉกรรจ์ ตายยกเข่ง ถูกศาลรธน.สั่งยุบพรรคพร้อมเพิกถอนสิทธิ์การเมืองกรรมการบริหารทั้งกระบิ 111 คน จำนวน 5 ขณะเดียวกันสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผ่นดินไทย โดยเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง กก.บห.19และ 3 คนตามลำดับ

วันนี้(30 พ.ค.) ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 18.15 น. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ขึ้นนั่งบัลลังก์ เพื่อพิจารณาคำร้องยุบพรรคยุบพรรคไทยรักไทย(ผู้ถูกร้องที่ 1) พรรคพัฒนาชาติไทย(ผู้ถูกร้องที่ 2 ) และพรรคแผ่นดินไทย(ผู้ถูกร้องที่ 3 ) โดยเฉพาะพรรคไทยรักไทยถูกอัยการสูงสุดร้องในข้อหาว่าจ้างพรรคเล็กลงสมัครรับเลือกตั้ง

พร้อมระบุความผิดให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเป็นความผิดตามพ.ร.บ.พรรคการเมือง มาตรา 66 ( 1) ที่ระบุว่า เป็นการกระทำการอันมีลักษณะ เป็นการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครอง โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และ (2) เป็นการกระทำการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรือ ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา 66(1) และ(3) ของพ.ร.บ.พรรคการเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้เริ่มอ่านคำร้องรายละเอียดของคดีที่ให้ยุบ 3 พรรคดังกล่าว พร้อมทั้งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกร้องทั้ง 3 พรรค

ทั้งนี้ในส่วนของพรรคไทยรักไทย มีผู้บริหารพรรคที่นำโดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการหัวหน้าพรรคนำทีมมานั่งฟังคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ

สำหรับประเด็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในคดียุบพรรคหรือไม่ โดยมีข้อโต้แย้งว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ศาลและสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญปี 2540 และโต้แย้งในเรื่องอำนาจของนายทะเบียนพรรคการเมืองในเรื่องการร้องให้ยุบพรรค รวมทั้งเรื่องการไม่เปิดโอกาสให้ให้ผู้ถูกร้องได้ชี้แจงข้อกล่าวหา ซึ่งพิจารณาแล้วฟังไม่ขึ้น

จากนั้นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาข้อโต้แย้งในข้อเท็จจริง 8 กรณี ที่เกี่ยวกับการว่าจ้างผู้สมัครจากพรรคผู้ถูกร้องที่ 2 และ 3 จากพรรคผู้ถูกร้องที่ 1 สรุปได้ว่า ฟังไม่ขึ้นในทุกกรณี รวมทั้งศาลยังพิจารณาจากข้อเท็จจริงในประเด็นการมีผู้สมัครพรรคเดียวต้องได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 20 จึงมีการว่าจ้างผู้สมัครพรรคผู้ถูกร้องที่ 2 และ 3 รวมทั้งมีการพิจารณาถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับองค์ประชุมในสภาผู้แทนราษฎร

ในคำวินิจฉัยยังระบุข้อเท็จจริงฟังได้ว่า พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณอยุธยา รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย และ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไฟศาล เป็นว่าจ้างผู้สมัครจากพรรคผู้ถูกร้องที่ 2 และ 3

ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมา เห็นว่าการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาสังกัดพรรค และการว่าจ้างผู้สมัคร การหลีกเลี่ยงการได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 กรณีมีผู้สมัครคนเดียวในเขตนั้น ทำทุกอย่างเพื่อกลับคืนสู่อำนาจ วินิจฉัยได้ว่าการกระทำของผู้ถูกร้องที่ 1 มีการกระทำลวงตาว่าเป็นการแข่งขันในระบอบประชาธิปไตย

ขณะเดียวกันเห็นว่าพฤติกรรมของผู้ถูกร้องที่ 1 ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศิลธรรมอันดีของประชาชน เป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตย ไม่มีอุดมการณ์ กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตย

ส่วนผู้ถูกร้องที่ 2-3 กระทำในฐานะรับจ้างสมัครรับเลือกตั้ง แก้ไขฐานข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกร้องที่ 1 เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

จากพฤติกรรมดังกล่าวมาพิจารณาแล้วเห็นว่า พรรคผู้ถูกร้องที่ 1 ไม่อาจจรรโลงพรรคการเมืองจึงเห็นควรให้ยุบพรรค ส่วนข้ออ้างที่ว่ามีสมาชิกพรรคกว่า 14 ล้านเสียงหากยุบพรรคจะมีผลกระทบนั้น เป็นหน้าที่ของผู้บริหารพรรคที่ต้องรับผิดชอบต่อสมาชิกพรรคเอาเอง ส่วนพรรคที่ 2-3 ก็มีความผิดในลักษณะเดียวกันจึงเห็นควรให้ยุบพรรค เช่นเดียวกัน

ส่วนประเด็นการตัดสิทธิ์การเลือกตั้งนั้น ศาลฯพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ว่ากรรมการบริหารพรรคลาออกไปแล้วก็ไม่มีผลหลีกเลี่ยงความผิด หรือเลี่ยงการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง และเนื่องจากพฤติกรรมความผิดร้ายแรงจึงเพิกถอนสิทธิ์การเมืองของพรรคผู้ถุกร้องที่ 1 (ทรท.)กรรมการบริหารพรรคจำนวน 111 คน ส่วนพรรคผู้ถูกร้องที่ 2 เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 19 คน ส่วนผู้ถูกร้องที่ 3 ตัดสิทธิ์การเมือง 3 คน

Advertisements

การแก้ไขปัญหาภาษาไทยใน Spring Framework

แยกเป็นสองส่วนนะครับคือ

1. ปัญหาการแสดงผลภาษาไทย

อันนี้ต้องแก้ปัญหาที่ไฟล์ JSP หรือ XML ด้วยการเพิ่มข้อความนี้ลงบนหัวของไฟล์ JSP หรือ XML ทุกไฟล์

example.jsp
<%@page contentType=”text/html;charset=UTF-8″%>
<%@page pageEncoding=”UTF-8″%>
<html>
<head>
<META http-equiv=”Content-Type” content=”text/html;charset=UTF-8″>

example.xml
<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>

2. ปัญหาการรับค่า input ภาษาไทย
เหมือนกับ Servlet หรือ Struts คือการ setCharEncoding ให้กับ HTTPServletRequest แต่ของ Srping จะมี ServletFilter มาให้เลย ทำให้เราไม่ต้องเขียนเอง โดยให้ set ค่า filter ใน web.xml ดังนี้

web.xml
<filter>
<filter-name>charsetFilter</filter-name>
<filter-class>org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter</filter-class>
<init-param>
<param-name>encoding</param-name>
<param-value>UTF-8</param-value>
</init-param>
</filter>
<filter-mapping>
<filter-name>charsetFilter</filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

Commart X Gen Thailand 2007

เอ.อาร์. สานต่อความยิ่งใหญ่งานคอมมาร์ตฯ กลางปี ชูกระแสผู้บริโภคตอบรับเทรนด์ใหม่ “ไอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์” ซึ่งมาพร้อมกับนวัตกรรมที่เน้นความบันเทิงส่วนบุคคล เชื่อบูมสนั่นแน่ ในงาน “คอมมาร์ต เอ็กซ์เจน ไทยแลนด์ 2007” ระหว่างวันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2550 เวลา 10.00 -20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

For more information: Commart Thailand

Comparison of issue tracking systems

วันนี้ลองนั่งหา Issue Tracking Systems ดีๆมาใช้สักตัว
ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะรู้จัก Bugzilla, JIRA, Mantis, StarTeam, SharePoint
แต่จริงๆยังมีอีกเพียบครับ ทั้ง Free และเสียเงิน
ว่าแล้วก็ตามไปอ่านกันได้ที่

Comparison of issue tracking systems

POI 3.0

POI คือ Java Liberary สำหรับจัดการเอกสาร Microsoft Office ครับ

อ่าน Change ของ 3.0 กันได้เลยครับ

ถาม “ต้อม” ได้ถ้ามีปัญหา Oracle

พอดีไปเจอกระทู้ Performance Tunnning สำหรับ Spring+Hibernate+Oracle ที่ Narisa คุณ sirosแนะนำไว้แบบนี้ครับ

เวลาผมมีปัญหาเกี่ยวกับ Oracle (เช่น query เขียนได้สองแบบ แบบไหนน่าจะเร็วกว่า) ส่วนใหญ่ ผมจะถาม “ต้อม” ครับ
http://asktom.oracle.com

ว่าแล้วก็ไปถามต้อมกันได้ที่ Ask Tom

YNWA

บอลแพ้ คนแพ้ แต่ใจไม่แพ้…

You’ll never walk alone.

When you walk through a storm
Hold your head up high
And don’t be afraid of the dark
At the end of the storm
Is a golden sky
And the sweet silver song of a lark

Walk on through the wind
Walk on through the rain
Tho’ your dreams be tossed and blown
Walk on, walk on
With hope in your heart
And you’ll never walk alone
You’ll never walk alone